لیست اسپانسر ایالتی برای ویزای ۴۹۱ ایالت NSW در تاریخ ۱۵ جون ۲۰۲۰ بروز رسانی و در دسترس قرار خواهد گرفت.

لیست اسپانسر ایالت NSW برای ویزای ۴۹۱ ریجنال - Stream1

لیست اسپانسر ایالتی برای ویزای ۴۹۱ ایالت NSW در انتهای سال مالی ۲۰۱۹ یک بار دیگر به مدت بسیار محدود باز خواهد شد. ایالت NSW یک بار دیگر اقدام به باز کردن لیست اسپانسری ویزا ۴۹۱ و پذیرش اپلیکیشن می نماید. این لیست از تاریخ ۱۵ جون ۲۰۲۰ تا تاریخ ۲۳ جون ۲۰۲۰ راس ساعت ۵ عصر باز خواهد بود و متقاضیان ویزای ۴۹۱ ایالت NSW می توانند برای آن اقدام نمایند. لازم به ذکر است که تنها افرادی که شرایط زیر را دارند می توانند در این بازه کوتاه برای ثبت درخواست خود اقدام نمایند:

 

پادکست استرالیا ۲۰۲۱ را از دست ندهید٬ این پادکست به صورت اختصاصی آموزش ثبت اپلیکیشن ایالت NSW را به زبان ساده توضیح می دهد.

روش ثبت اپلیکیشن در سایت NSW ( تازه تازه )

 

 

شرایط استفاده از لیست اسپانسر ایالتی برای ویزای ۴۹۱ ایالت NSW

 1. کد شغلی آنها در لیست زیر وجود داشته باشد.
 2. حداقل به مدت ۱۲ ماه در مناطق ریجنال ایالت NSW زندگی کرده باشند.
 3. حداقل به مدت ۱۲ ماه در مناطق ریجنال ایالت NSW زندگی کرده باشند.
 4. مدت ۱۲ ماه کار باید تماما در حوزه کد شغلی انتخاب شده باشد.

اگر تمامی شرایط فوق را ندارید٬ امکان ثبت درخواست برای ویزای ۴۹۱ ایالت NSW را در این بازه مشخص شده نخواهید داشت.

چگونه برای ویزای ۴۹۱ ایالت NSW اقدام نماییم؟

اگر شما تمامی شرایط فوق را دارا هستید٬‌ در تاریخ ۱۵ جون ۲۰۲۰ در سایت رسمی ایالت NSW توضیح آن به صورت مختصر قرار می گیرد. این توضیحات اکنون در دسترس عموم قرار ندارند.

روش پرداخت هزینه و میزان هزینه پرداختی به چه میزانی است؟

روش پرداخت هزینه دلاری و مقدار آن نیر در تاریخ مشخص شده مشخص خواهد شد.

مناطق ریجنال استرالیا کدامند؟

مناطق ریجنال و یا کم جمعیت استرالیا شامل مناطق زیر می شوند.

منطق ریجنال استرالیا در سال ۲۰۲۰

Regional Postcodes

State or Territory Category Postcodes
New South Wales Cities and major regional centres 2259, 2264 to 2308, 2500 to 2526, 2528 to 2535 and 2574
New South Wales Regional centres and other regional areas 2250 to 2258, 2260 to 2263, 2311 to 2490, 2527, 2536 to 2551, 2575 to 2739, 2753 to 2754, 2756 to 2758 and 2773 to 2898
Victoria Cities and major regional centres 3211 to 3232, 3235, 3240, 3328, 3330 to 3333, 3340 and 3342
Victoria Regional centres and other regional areas 3097 to 3099, 3139, 3233 to 3234, 3236 to 3239, 3241 to 3325, 3329, 3334, 3341, 3345 to 3424, 3430 to 3799, 3809 to 3909, 3912 to 3971 and 3978 to 3996
Queensland Cities and major regional centres 4207 to 4275, 4517 to 4519, 4550 to 4551, 4553 to 4562, 4564 to 4569 and 4571 to 4575
Queensland Regional centres and other regional areas 4124 to 4125, 4133, 4183 to 4184, 4280 to 4287, 4306 to 4498, 4507, 4552, 4563, 4570 and 4580 to 4895
Western Australia Cities and major regional centres 6000 to 6038, 6050 to 6083, 6090 to 6182, 6208 to 6211, 6214 and 6556 to 6558
Western Australia Regional centres and other regional areas All postcodes in Western Australia not mentioned above
South Australia Cities and major regional centres 5000 to 5171, 5173 to 5174, 5231 to 5235, 5240 to 5252, 5351 and 5950 to 5960
South Australia Regional centres and other regional areas All postcodes in South Australia not mentioned above
Tasmania Cities and major regional centres 7000, 7004 to 7026, 7030 to 7109, 7140 to 7151 and 7170 to 7177
Tasmania Regional centres and other regional areas All postcodes in Tasmania not mentioned above
Australian Capital Territory Cities and major regional centres All postcodes in the ACT
Australian Capital Territory Regional centres and other regional areas None
Northern Territory Cities and major regional centres None
Northern Territory Regional centres and other regional areas All postcodes in the NT
Norfolk Island Cities and major regional centres None
Norfolk Island Regional centres and other regional areas All postcodes in Norfolk Island
Other Territories Cities and major regional centres None
Other Territories Regional centres and other regional areas All postcodes in a Territory other than the ACT, NT, or Norfolk Island

 

 

لیست اسپانسر ایالتی برای ویزای ۴۹۱ ایالت NSW در انتهای سال مالی ۲۰۱۹

همانطور که گفته شد “لیست اسپانسر ایالتی برای ویزای ۴۹۱ ایالت NSW در انتهای سال مالی ۲۰۱۹” فقط برای افرادی است که ۴ شرط گفته شده را داشته باشند.

 • ANZSCO Occupation
 • 121111 Aquaculture Farmer
 • 121211 Cotton Grower
 • 121212 Flower Grower
 • 121213 Fruit or Nut Grower
 • 121214 Grain, Oilseed or Pasture Grower
 • 121215 Grape Grower
 • 121216 Mixed Crop Farmer
 • 121221 Vegetable Grower
 • 121299 Crop Farmers nec
 • 121311 Apiarist
 • 121312 Beef Cattle Farmer
 • 121313 Dairy Cattle Farmer
 • 121314 Deer Farmer
 • 121315 Goat Farmer
 • 121316 Horse Breeder
 • 121317 Mixed Livestock Farmer
 • 121318 Pig Farmer
 • 121321 Poultry Farmer
 • 121322 Sheep Farmer
 • 121399 Livestock Farmers nec
 • 121411 Mixed Crop and Livestock Farmer
 • 132511 Research and Development Manager
 • 133111 Construction Project Manager
 • 133112 Project Builder
 • 133211 Engineering Manager
 • 133411 Manufacturer
 • 133512 Production Manager (Manufacturing)
 • 133513 Production Manager (Mining)
 • 133611 Supply and Distribution Manager
 • 134111 Child Care Centre Manager
 • 134211 Medical Administrator
 • 134212 Nursing Clinical Director
 • 134213 Primary Health Organisation Manager
 • 134214 Welfare Centre Manager
 • 134299 Health and Welfare Services Managers nec
 • 139912 Environmental Manager
 • 141111 Cafe or Restaurant Manager
 • 141211 Caravan Park and Camping Ground Manager
 • 141311 Hotel or Motel Manager
 • 141999 Accommodation and Hospitality Managers nec
 • 149112 Fitness Centre Manager
 • 149212 Customer Service Manager
 • 149311 Conference and Event Organiser
 • 149413 Transport Company Manager
 • 149913 Facilities Manager
 • 212312 Director (Film, Television, Radio or Stage)
 • 212314 Film and Video Editor
 • 212318 Video Producer
 • 221111 Accountant (General)
 • 221112 Management Accountant
 • 221113 Taxation Accountant
 • 221213 External Auditor
 • 221214 Internal Auditor
 • 223111 Human Resource Adviser
 • 224113 Statistician
 • 224711 Management Consultant
 • 225112 Market Research Analyst
 • 225113 Marketing Specialist
 • 232111 Architect
 • 232212 Surveyor
 • 232213 Cartographer
 • 232214 Other Spatial Scientist
 • 232313 Jewellery Designer
 • 232411 Graphic Designer
 • 232511 Interior Designer
 • 232611 Urban and Regional Planner
 • 233111 Chemical Engineer
 • 233112 Materials Engineer
 • 233211 Civil Engineer
 • 233212 Geotechnical Engineer
 • 233213 Quantity Surveyor
 • 233214 Structural Engineer
 • 233215 Transport Engineer
 • 233311 Electrical Engineer
 • 233411 Electronics Engineer
 • 233511 Industrial Engineer
 • 233512 Mechanical Engineer
 • 233513 Production or Plant Engineer
 • 233611 Mining Engineer (Excluding Petroleum)
 • 233912 Agricultural Engineer
 • 233913 Biomedical Engineer
 • 233914 Engineering Technologist
 • 233915 Environmental Engineer
 • 233999 Engineering Professionals nec
 • 234111 Agricultural Consultant
 • 234112 Agricultural Scientist
 • 234211 Chemist
 • 234212 Food Technologist
 • 234213 Wine Maker
 • 234311 Conservation Officer
 • 234312 Environmental Consultant
 • 234313 Environmental Research Scientist
 • 234399 Environmental Scientists nec
 • 234411 Geologist
 • 234412 Geophysicist
 • 234413 Hydrogeologist
 • 234511 Life Scientist (General)
 • 234514 Biotechnologist
 • 234515 Botanist
 • 234516 Marine Biologist
 • 234517 Microbiologist
 • 234518 Zoologist
 • 234599 Life Scientists nec
 • 234611 Medical Laboratory Scientist
 • 234711 Veterinarian
 • 234911 Conservator
 • 234912 Metallurgist
 • 241111 Early Childhood (Pre-Primary School) Teacher
 • 241213 Primary School Teacher
 • 241311 Middle School Teacher
 • 241411 Secondary School Teacher
 • 241511 Special Needs Teacher
 • 241512 Teacher of the Hearing Impaired
 • 241513 Teacher of the Sight Impaired
 • 241599 Special Education Teachers nec
 • 242111 University Lecturer
 • 242211 Vocational Education Teacher (Trades)
 • 249311 Teacher of English to Speakers of Other Languages
 • 251111 Dietitian
 • 251112 Nutritionist
 • 251211 Medical Diagnostic Radiographer
 • 251212 Medical Radiation Therapist
 • 251213 Nuclear Medicine Technologist
 • 251214 Sonographer
 • 251311 Environmental Health Officer
 • 251312 Occupational Health and Safety Adviser
 • 251411 Optometrist
 • 251511 Hospital Pharmacist
 • 251513 Retail Pharmacist
 • 252111 Chiropractor
 • 252112 Osteopath
 • 252211 Acupuncturist
 • 252213 Naturopath
 • 252214 Traditional Chinese Medicine Practitioner
 • 252299 Complementary Health Therapists nec
 • 252311 Dental Specialist
 • 252312 Dentist
 • 252411 Occupational Therapist
 • 252511 Physiotherapist
 • 252611 Podiatrist
 • 252711 Audiologist
 • 252712 Speech Pathologist
 • 253111 General Practitioner
 • 253112 Resident Medical Officer
 • 253211 Anaesthetist
 • 253311 Specialist Physician (General Medicine)
 • 253312 Cardiologist
 • 253313 Clinical Haematologist
 • 253314 Medical Oncologist
 • 253315 Endocrinologist
 • 253316 Gastroenterologist
 • 253317 Intensive Care Specialist
 • 253318 Neurologist
 • 253321 Paediatrician
 • 253322 Renal Medicine Specialist
 • 253324 Thoracic Medicine Specialist
 • 253399 Specialist Physicians nec
 • 253411 Psychiatrist
 • 253511 Surgeon (General)
 • 253512 Cardiothoracic Surgeon
 • 253513 Neurosurgeon
 • 253514 Orthopaedic Surgeon
 • 253516 Paediatric Surgeon
 • 253518 Urologist
 • 253521 Vascular Surgeon
 • 253912 Emergency Medicine Specialist
 • 253913 Obstetrician and Gynaecologist
 • 253914 Ophthalmologist
 • 253915 Pathologist
 • 253917 Diagnostic and Interventional Radiologist
 • 253999 Medical Practitioners nec
 • 254111 Midwife
 • 254211 Nurse Educator
 • 254212 Nurse Researcher
 • 254311 Nurse Manager
 • 254411 Nurse Practitioner
 • 254412 Registered Nurse (Aged Care)
 • 254413 Registered Nurse (Child and Family Health)
 • 254414 Registered Nurse (Community Health)
 • 254415 Registered Nurse (Critical Care and Emergency)
 • 254416 Registered Nurse (Developmental Disability)
 • 254417 Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)
 • 254418 Registered Nurse (Medical)
 • 254421 Registered Nurse (Medical Practice)
 • 254422 Registered Nurse (Mental Health)
 • 254423 Registered Nurse (Perioperative)
 • 254424 Registered Nurse (Surgical)
 • 254425 Registered Nurse (Paediatric)
 • 254499 Registered Nurses nec
 • 261111 ICT business Analyst
 • 261211 Multimedia Specialist
 • 261311 Analyst Programmer
 • 261312 Developer Programmer
 • 261313 Software Engineer
 • 261399 Software and Applications Programmers nec
 • 262113 Systems Administrator
 • 263111 Computer Network and Systems Engineer
 • 263112 Network Administrator
 • 263212 ICT Support Engineer
 • 271111 Barrister
 • 271311 Solicitor
 • 272111 Careers Counsellor
 • 272112 Drug and Alcohol Counsellor
 • 272113 Family and Marriage Counsellor
 • 272114 Rehabilitation Counsellor
 • 272115 Student Counsellor
 • 272199 Counsellors nec
 • 272311 Clinical Psychologist
 • 272312 Educational Psychologist
 • 272313 Organisational Psychologist
 • 272314 Psychotherapist
 • 272399 Psychologists nec
 • 272412 Interpreter
 • 272413 Translator
 • 272499 Social Professionals nec
 • 272511 Social Worker
 • 272611 Community Arts Worker
 • 272612 Recreation Officer
 • 272613 Welfare Worker
 • 311111 Agricultural Technician
 • 311211 Anaesthetic Technician
 • 311213 Medical Laboratory Technician
 • 311214 Operating Theatre Technician
 • 311216 Pathology Collector (Aus) / Phlebotomist (NZ)
 • 311299 Medical Technicians nec
 • 311312 Meat Inspector
 • 311399 Primary Products Inspectors nec
 • 312111 Architectural Draftsperson
 • 312113 Building Inspector
 • 312114 Construction Estimator
 • 312116 Surveying or Spatial Science Technician
 • 312199 Architectural, Building and Surveying Technicians nec
 • 312211 Civil Engineering Draftsperson
 • 312212 Civil Engineering Technician
 • 312311 Electrical Engineering Draftsperson
 • 312312 Electrical Engineering Technician
 • 312511 Mechanical Engineering Draftsperson
 • 312512 Mechanical Engineering Technician
 • 312611 Safety Inspector
 • 312911 Maintenance Planner
 • 312912 Metallurgical or Materials Technician
 • 312913 Mine Deputy
 • 312999 Building and Engineering Technicians nec
 • 313112 ICT Customer Support Officer
 • 321111 Automotive Electrician
 • 321211 Motor Mechanic (General)
 • 321212 Diesel Motor Mechanic
 • 321213 Motorcycle Mechanic
 • 321214 Small Engine Mechanic
 • 322113 Farrier
 • 322211 Sheetmetal Trades Worker
 • 322311 Metal Fabricator
 • 322312 Pressure Welder
 • 322313 Welder (First Class)
 • 323211 Fitter (General)
 • 323212 Fitter and Turner
 • 323213 Fitter-Welder
 • 323214 Metal Machinist (First Class)
 • 323299 Metal Fitters and Machinists nec
 • 323313 Locksmith
 • 323314 Precision Instrument Maker and Repairer
 • 323412 Toolmaker
 • 324111 Panelbeater
 • 324211 Vehicle Body Builder
 • 324212 Vehicle Trimmer
 • 324311 Vehicle Painter
 • 331111 Bricklayer
 • 331112 Stonemason
 • 331211 Carpenter and Joiner
 • 331212 Carpenter
 • 331213 Joiner
 • 332111 Floor Finisher
 • 332211 Painting trades workers
 • 333111 Glazier
 • 333211 Fibrous Plasterer
 • 333212 Solid Plasterer
 • 333311 Roof Tiler
 • 333411 Wall and Floor Tiler
 • 334111 Plumber (General)
 • 334112 Airconditioning and Mechanical Services Plumber
 • 334113 Drainer
 • 334114 Gasfitter
 • 334115 Roof plumber
 • 341111 Electrician (General)
 • 341112 Electrician (Special Class)
 • 342111 Airconditioning and Refrigeration Mechanic
 • 342211 Electrical Linesworker
 • 342311 Business Machine Mechanic
 • 342313 Electronic Equipment Trades Worker
 • 342314 Electronic Instrument Trades Worker (General)
 • 351111 Baker
 • 351112 Pastrycook
 • 351211 Butcher or Smallgoods Maker
 • 351311 Chef
 • 351411 Cook
 • 361112 Horse Trainer
 • 361114 Zookeeper
 • 361199 Animal Attendants and Trainers nec
 • 361311 Veterinary Nurse
 • 362212 Arborist
 • 362311 Greenkeeper
 • 362411 Nurseryperson
 • 391111 Hairdresser
 • 393311 Upholsterer
 • 394111 Cabinetmaker
 • 394211 Furniture Finisher
 • 394213 Wood Machinist
 • 399411 Jeweller
 • 399512 Camera Operator (Film, Television or Video)
 • 399514 Make Up Artist
 • 399516 Sound Technician
 • 411111 Ambulance Officer
 • 411112 Intensive Care Ambulance Paramedic
 • 411211 Dental Hygienist
 • 411213 Dental Technician
 • 411214 Dental Therapist
 • 411311 Diversional Therapist
 • 411411 Enrolled Nurse
 • 411611 Massage Therapist
 • 411711 Community Worker
 • 411712 Disabilities Services Officer
 • 411713 Family Support Worker
 • 411715 Residential Care Officer
 • 411716 Youth Worker
 • 452313 Horse Riding Coach or Instructor
 • 452314 Snowsport Instructor
 • 511111 Contract Administrator
 • 511112 Program or Project Administrator

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *